Zasady ubiegania się o przyjęcie do zakładu

 1. Skierowanie do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego, wydaje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, w przypadku, gdy świadczeniobiorca spełnia kryteria objęcia świadczeniami gwarantowanymi udzielanymi w warunkach stacjonarnych, które realizowane są w zakładach opiekuńczych dla osób dorosłych lub dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1480).
 2. Z wnioskiem o wydanie skierowania do Zakładu, może wystąpić:
  • świadczeniobiorca lub,
  • przedstawiciel ustawowy świadczeniobiorcy lub,
  • za zgodą świadczeniobiorcy lub jego przedstawiciela ustawowego inna osoba lub podmiot leczniczy.
 3. Dokumentacja wymagana przy kierowaniu osób do zakładu pielęgnacyjno - opiekuńczego:
  • skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
  • wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie,
  • dokumenty stwierdzające wysokość dochodu świadczeniobiorcy ubiegającej się o skierowanie do zakładu, a w szczególności: (decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury albo renty socjalnej, decyzję o przyznaniu zasiłku stałego, odcinek ostatniej emerytury lub renty).
  • w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej należy załączyć: (postanowienie Sądu o ubezwłasnowolnieniu, postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna).

Komplet dokumentów należy złożyć w sekretariacie Zakładu. Przyjęcia do Zakładu odbywają się planowo, zgodnie z prowadzonym rejestrem osób oczekujących. Dyrektor Zakładu udziela informacji świadczeniobiorcy albo podmiotowi leczniczemu, o kolejności przyjęcia świadczeniobiorcy oraz o przewidywanym terminie przyjęcia do zakładu.

Świadczeniobiorca przebywający w Zakładzie ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Świadczenia zdrowotne udzielane w Zakładzie finansowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym pod nr tel. 321-21-70.

Podstawy prawne:

 1. USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych1) (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.)
 2. USTAWA o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. z 2011r.  nr 112 poz. 654 z późn. zm.)
 3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA) z dnia 25 czerwca 2012 r. 
  w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (Dz.U. z 2012r. poz. 731)

Przetargi

Z ostatniej chwili