Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Zakład opieki zdrowotnej ma obowiązek udostępnić dokumentację medyczną: pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, osobie upoważnionej przez pacjenta i upoważnionym organom. (art. 26 Ustawy z dnia 06.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).

W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym w Świnoujściu dokumentacja medyczna wydawana jest na pisemny wniosek osoby lub instytucji upoważnionej, który należy złożyć w siedzibie Zakładu lub przesłać pocztą na adres Zakładu. Zgodę na udostępnienie dokumentacji medycznej wydaje Dyrektor.

Zatwierdzony wniosek przekazany zostaje pracownikom działu medycznego, którzy przygotowują stosowne dokumenty (np. kserokopia, wydruk) oraz potwierdzają kopie za zgodność z oryginałem, a pracownik sekretariatu wydając dokument pobiera opłatę. Dokumentacja, która wysyłana jest listem poleconym na adres wskazany we wniosku zawiera dołączoną fakturę uwzględniającą koszty przesyłki.

Opłata za kserokopię pobierana jest zgodnie z art. 28 Ustawy z dnia 06.11.2008r. o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta.

Maksymalna wysokość opłaty za:

  1. jedną stronę kopii lub wydruku dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski na podstawie art. 20 pkt. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 877, z późn. zm.);
  2. jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 1);
  3. udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych, jeżeli podmiot wykonujący działalność leczniczą prowadzi dokumentację medyczną w postaci elektronicznej – nie może przekraczać 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 1);

4) opłaty nie pobiera się: od organów rentowych w sprawach świadczeń z ubezpieczeń społecznych, w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych;

Dokumentacja medyczna może także zostać udostępniona osobie zainteresowanej do wglądu. Odbywa się to na miejscu, po uprzednim ustaleniu terminu i jest bezpłatne.

Przetargi

Z ostatniej chwili