PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2019 ROK

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
NA 2019 ROK

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
w Świnoujściu
, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), przedstawia plan postępowań
o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2019 roku.

Lp.

Przedmiot zamówienia

publicznego

Rodzaj zamówienia (usługa/ dostawa/ robota budowalna)

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

(netto zł)

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

w ujęciu kwartalnym

1

Przygotowanie oraz dostawa całodziennego wyżywienia dla

pacjentów SPZOZ ZP-O

Dostawa Przetarg nieograniczony

177.000,00

IV kwartał

Przetargi

Z ostatniej chwili